8. ၈။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ခြင်း

8. ၈။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ခြင်း

အစိုးရများစွာတို့သည် ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ကြပါသည်။ သို့သော် ကန့်သတ်ခြင်းများသည် မည်သည့်အချိန်တွင် သင့်လျော်၍ ခွင့်ပြုသင့်ပြီး၊ မည်သည့်အချိန်တွင် မသင့်တော် ခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ လူ့အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်များတွင် ဖော်ပြထားပြီး ဥပဒေပြဌါန်းသူများနှင့်တရားရုံးများမှ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ညွှန်းဆိုအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များကို လေးလေးနက်နက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။