လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိ ရုပ်ရှင်များ

ဤဇာတ်ကား ၈ ကားတွဲသည် မည်သည့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ပါဝင်ပြီး၊ မည့်သည့်အချိန်ခါ အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်ကို သိနိုင်ရန် သင့်အားကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။

ရုပ်ရှင်သည် သင်ယူရန်နှင့် အသိပညာမျှဝေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ “explainer” ရုပ်ရှင်တိုများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေ့လာမှု၊ အွန်လိုင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်ရေး သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်မှုများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် စာသင်ခန်းကို flip (ပုံမှန်သင်ကြားမှုမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ နားလည်စွမ်းတိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းသုံးခြင်းဖြင့် အစားထိုးပြီး) သင်တန်းမတက်ခင် ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်စေပါ၊ ပြီးနောက် ပြင်ဆင်ပြီးသည့် မျက်နှာချင်းဆိုင်အားဖြင့်သင်ကြားသော သင်တန်းကိုလာစေပါ။

1. ၁။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့် အခြေခံမိတ်ဆက်သင်ယူခြင်း

ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်သည် မည်သူ (သို့) မည်သည်ကို ကာကွယ်သနည်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များသည် မည်သည်ကိုဖော်ပြ၍ မည်သည့်အခွင့်အရေးများကို ကျွန်တော်တို့အား ပေးထားသည်နည်း။

2. ၂။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို ကိုးကွယ်ခွင့် (သို့) ကူးပြောင်းခွင့်

အစိုးရများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ (သို့) မိသားစုဝင်များကို သင်၏ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ခံယူခွင့်၊ ကူးပြောင်းခွင့် နှင့် စွန့်လွှတ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသလား။ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးမှ မည်သို့ ဖော်ပြသနည်း၊ လက်တွေ့တွင် မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသနည်း။

3. ၃။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို လူသိရှင်ကြားကျင့်သုံးခွင့်/ဖော်ပြခွင့်

ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို ဖော်ပြရန်နှင့်ကျင့်သုံးရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးသည် မည်သည်တို့ကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ မည်သည်တို့ကို ကာကွယ်ပေးခြင်းမပြုသနည်း။ ကမ္ဘာတလွှားမှ ကျင့်သုံးခွင့်ကို ချိုးဖောက်သော ဥပမာများကို ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်သည်။

4. ၄။ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောဆိုရန် (သို့) ပြုလုပ်ရန် အနိုင်ထက်ပြုခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်သော အတင်းအဓမ္မမပြုရန်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်တို့ကို ဤရုပ်ရှင်မှဖော်ပြပါသည်။ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းသည် မည်သို့သောပုံစံများဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ကမ္ဘာတလွှားမှ ဥပမာများဖြင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။

5. ၅။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို အခြေခံသော ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး၊ အစိုးရတို့တွင် လူတို့ကို လူမှုအသိုင်းအဝန်းအတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် မည်သို့သောပုံစံများဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ကမ္ဘာတလွှားမှ ဥပမာများဖြင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။

6. ၆။ မိဘများနှင့်ကလေးသူငယ်တို့၏အခွင့်အရေး

မိဘများနှင့်ကလေးသူငယ်များတွင် မည်သည့်အခွင့်အရေးများရှိသနည်း။ အစိုးရများသည် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများကို မည်သို့ချိုးဖောက်ကြကြောင်းနှင့် မိဘများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးတို့အကြား မျှချေကို ကမ္ဘာတလွှားမှ ဥပမာများဖြင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။

7. ၇။ အသိတရားအရ ငြင်းဆိုခြင်း

သာမာန်အားဖြင့် သင်လုပ်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသောအရာများသည် သင်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးယုံကြည်ချက်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်လာသောအခါ ပြုလုပ်ရန် ငြင်းဆိုခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်တွင် ကာကွယ်ပေးမှုအနည်းဆုံးသော ကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။

8. ၈။ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ခြင်း

အစိုးရများစွာတို့သည် ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ကြပါသည်။ သို့သော် ကန့်သတ်ခြင်းများသည် မည်သည့်အချိန်တွင် သင့်လျော်၍ ခွင့်ပြုသင့်ပြီး၊ မည်သည့်အချိန်တွင် မသင့်တော် ခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ လူ့အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်များတွင် ဖော်ပြထားပြီး ဥပဒေပြဌါန်းသူများနှင့်တရားရုံးများမှ ဘာသာရေး (သို့) သက်ဝင်ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ညွှန်းဆိုအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များကို လေးလေးနက်နက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းမြစ်အပြည့်အစုံကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှာဖွေပါ

ပိုမိုသိရှိရန်