Giới thiệu về chúng tôi

Tìm hiểu thêm về Nền tảng Học tập về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin

Nền tảng Học tập về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin tìm cách đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả những ai muốn đóng góp cho một thế giới trong đó tự do tôn giáo hay niềm tin cho tất cả mọi người được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy.

Điều gì?

Nền tảng Học tập về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin tìm cách giúp các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và những người ra quyết định tìm hiểu, suy ngẫm và thúc đẩy tự do tôn giáo hay niềm tin cho tất cả mọi người. Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp các khóa học, tài nguyên học tập, tài liệu đào tạo và cơ hội kết nối miễn phí. Nền tảng này bao gồm các tài nguyên dành cho nghiên cứu cá nhân, đào tạo nhân viên và dành cho các nhà giáo dục và điều phối viên sử dụng với nhóm thanh niên và người lớn.

Chúng tôi tin vào chất lượng và khả năng tiếp cận. Chúng tôi cố gắng cung cấp các tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ và các tài nguyên cốt lõi của chúng tôi được phát triển trong cuộc đối thoại với các chuyên gia và với những người tham khảo từ nhiều nền tảng tôn giáo và niềm tin khác nhau.

Tại sao?

Vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc niềm tin có tác động tàn phá đối với các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Nền tảng học tập này nhằm góp phần xây dựng một nền văn hóa xã hội, chính trị và pháp lý về tự do tôn giáo hay niềm tin cho tất cả mọi người từ mọi cấp độ. Hòa bình, ổn định và phát triển phụ thuộc vào quyền con người, đặc biệt là khả năng chung sống của chúng ta, chấp nhận quyền cho tất cả mọi người, bất chấp những khác biệt sâu sắc nhất của chúng ta.

Cho ai?

Tài nguyên nền tảng học tập rất hữu ích trong nhiều ngữ cảnh và cho nhiều đối tượng.

  • Các nghị sĩ, nhà ngoại giao và các chuyên gia phát triển
  • Các quan chức chịu trách nhiệm hoạch định hoặc thực hiện chính sách công, bao gồm các quan chức của hệ thống tư pháp như cảnh sát, luật sư và thẩm phán
  • Các thành viên và lãnh đạo xuất gia hoặc giáo dân của các cộng đồng tôn giáo và niềm tin
  • Các cơ sở đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo tôn giáo như chủng viện thần học
  • Cơ quan giáo dục giảng dạy/sinh viên nghiên cứu nhân quyền, dân chủ, pháp luật hoặc nghiên cứu tôn giáo
  • Nhân viên NGO và lãnh đạo doanh nghiệp làm việc trong bối cảnh xảy ra vi phạm nghiêm trọng
  • Nhân viên trong các tổ chức nhân quyền và tự do tôn giáo hay niềm tin
  • Truyền thông

By whom?

The Freedom of Religion or Belief Learning Platform is an initiative of the Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB) in partnership with a wide range of secular and faith based organisations that seek to promote the human right to freedom of religion or belief for all, as given in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

Find out more about NORFORB, who we work with, who advises and who funds us below.

Mạng lưới Đại kết Bắc Âu về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin

Đọc thêm (bằng tiếng Anh)

Partners in the platform

Đọc thêm (bằng tiếng Anh)

Đối tác tài trợ

Đăng ký để được thông báo khi các khóa học, tài nguyên và bản dịch được phát hành.

Đăng ký bản tin của chúng tôi!

Đăng ký