8. மத சுதந்திரத்தின் அல்லது நம்பிக்கைச் சுதந்திரத்தின் வரையறைகள்

8. மத சுதந்திரத்தின் அல்லது நம்பிக்கைச் சுதந்திரத்தின் வரையறைகள்

பல அரசாங்கங்கள் மத சுதந்திரத்தினை அல்லது நம்பிக்கைச் சுதந்திரத்தினை ம ட்டுப்படுத்துகின்றன. ஆனால், இந்த மட்டுப்பாடுகள் எப்போது நியாயப்படுத்தப்பட முடியும் எப்போது நியாயப்படுத்தப்பட முடியாது? என்பது பற்றி பேசுவதுடன் இன்னும் ஆழமாகச் சென்று மத சுதந்திரம் அல்லது நம்பிக்கைச் சுதந்திரத்தினை அமுல்படுத்துகையில் சட்டவாக்கங்களை செய்பவர்களும் நீதிமன்றங்களும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய மனித உரிமை ஒப்பந்தங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகள் பற்றியும் பேசுகின்றது.